Toelage aan ouders van kinderen met een specifieke ondersteuningsbehoefte

Sociale Dienst

Wat?

Ouders of opvoeders van kinderen met een specifieke ondersteuningsbehoefte kunnen onder bepaalde voorwaarden een jaarlijkse toelage krijgen. Het basisbedrag is vastgesteld op 200 euro per jaar en per kind.

Voorwaarden

  • Het kind heeft een erkenning van zorgtoeslag van het Groeipakket.
  • Het kind is gedomicilieerd op het adres van de aanvrager.
  • Het domicilie is op het grondgebied van Rotselaar.
  • De toelage wordt toegekend tot en met het jaar waarin het kind 21 jaar oud wordt.

Betaling

De uitbetaling van de toelage gebeurt automatisch op basis van het gegevensbestand dat de Vlaamse overheid hiervoor ter beschikking stelt. De betaling gebeurt in december van het jaar waarop de toelage betrekking heeft.

Reglement opvoeder(s) met kinderen met een specifieke ondersteuningsbehoefte