Privacybeleid

Privacyverklaring gemeente Rotselaar en OCMW Rotselaar

1. Bescherming van persoonsgegevens
2. Tot wie kunt u zich wenden met vragen?
3. Voor welke doeleinden worden uw gegevens verwerkt?
4. Welke personen of categorieën van personen kunnen uw gegevens “ontvangen” (inkijken, aanpassen, beheren)?
5. Hoe worden uw persoonsgegevens ingezameld?
6. Hoe lang worden uw gegevens bewaard?
7. Wat zijn uw rechten?
a. Recht op intrekken toestemming
b. Recht op indienen klacht bij toezichthoudende autoriteit
8. Op basis waarvan mogen wij uw gegevens verwerken?
9. Cookies op de website
a. Wat zijn cookies?
b. Welke cookies worden op deze website gebruikt?
c. Hoe kun je cookies wissen?

1. Bescherming van persoonsgegevens

Ons bestuur hecht groot belang aan de bescherming van de persoonlijke levenssfeer en verwerkt de persoonsgegevens die haar verstrekt worden met de grootste zorg. Hieronder geven we graag meer uitleg hoe wij met de persoonlijke gegevens van onze inwoners / cliënten omspringen. Dit doen we volgens de transparantieplicht binnen de privacywetgeving en in het bijzonder de Algemene gegevensverordening / General Data Protection Regulation (AVG / GDPR). Het privacybeleid van ons bestuur valt onder het algemeen gevoerde informatieveiligheidsbeleid van ons bestuur.

2. Tot wie kunt u zich wenden met vragen?

Het gemeentebestuur [Provinciebaan 20, 3110 Rotselaar] / OCMW-bestuur [Provinciebaan 20, 3110 Rotselaar] is de verwerkingsverantwoordelijke. De individuele ambtenaar die uw persoonsgegevens verwerkt wordt - in de betekenis van de GDPR - niet beschouwd als verantwoordelijke.

Met vragen over het gevoerde privacybeleid en de genomen maatregelen kunt u terecht bij de algemeen directeur via het e-mailadres algemeen.directeur@rotselaar.be en/of bij onze functionaris voor de gegevensbescherming via het e-mailadres privacy@rotselaar.be.

3. Voor welke doeleinden worden uw persoonsgegevens verwerkt?

Ons bestuur verwerkt uw persoonsgegevens om de dienstverlening van de gemeente en het OCMW te kunnen uitvoeren. De gemeente en het OCMW verwerkt uw gegevens niet voor commerciële doeleinden. Noch gebruikt ons bestuur uw gegevens om interesseprofielen (profiling) aan te maken, zonder dat u hiervoor uw toestemming geeft.

4. Welke personen of categorieën van personen kunnen uw gegevens “ontvangen” (inkijken, aanpassen, beheren)?

De personeelsleden van ons bestuur hebben toegang tot uw gegevens, voor zover zij die nodig hebben in de uitvoering van hun taken. Niet iedereen binnen het bestuur heeft toegang tot dezelfde informatie. De toegangen van medewerkers van bijvoorbeeld de dienst bevolking en de dienst ruimtelijke ordening verschillen.
Voor de uitvoer van bepaalde taken doet het bestuur beroep op “verwerkers”. Dit zijn externe partijen die enkel in opdracht van het bestuur persoonsgegevens verwerken. Voorbeelden van deze externe partijen zijn:
• ICT-bedrijven waar het bestuur mee samenwerkt,
• intercommunales die personeelsleden ter beschikking stellen om gemeentelijke beleid te helpen uitvoeren (vb. ikv woonbeleid).
• …
Het bestuur stelt met deze verwerkers een “verwerkersovereenkomst” op, overeenkomstig de bepalingen van de GDPR/AVG.

5. Hoe worden uw persoonsgegevens ingezameld?

Wij kunnen rechtstreeks bij u de gegevens opvragen, of wij verkrijgen uw gegevens via andere overheden. Ons bestuur is aangesloten bij de nodige machtigingen van de Sectorale Comités van de Privacycommissie (nu Gegevensbeschermingsautoriteit) om aan gegevensdeling in het kader van eGovernment te doen en om te voldoen aan het principe “only once”. Zo heeft de gemeente toegang tot het Rijksregister, zo heeft het OCMW toegang tot de Kruispuntbank Sociale Zekerheid.

Indien u zelf uw persoonsgegevens openbaar maakt, bijvoorbeeld door het woord te nemen tijdens een gemeenteraadszitting, kunnen wij uw gegevens ook verwerken.

Op de website van de Privacycommissie/Gegevensbeschermingsautoriteit kan u nagaan bij welke machtiging ons bestuur is aangesloten. https://www.privacycommission.be. In het zoekveld rechtsboven kan u de naam van onze gemeente ingeven.

6. Hoe lang worden uw gegevens bewaard?

Uw gegevens worden bewaard zo lang als nodig is om de dienstverlening uit te voeren. Bepaalde gegevens zullen langer bewaard worden indien de archiefwetgeving ons hiertoe verplicht.

7. Wat zijn uw rechten?

U heeft het recht om inzage te krijgen tot de gegevens die wij over u verwerken. Hiervoor kan u de algemeen directeur (algemeen.directeur@rotselaar.be) of de functionaris voor gegevensbescherming (privacy@rotselaar.be) contacteren. Het bestuur houdt hiertoe een register van verwerkingsactiviteiten bij (verplicht door GDPR art. 30). U heeft het recht om:
• gegevens over u te (laten) verbeteren (rectificatie)
• uw gegevens te (laten) wissen
• de verwerking van uw gegevens te beperken
• bezwaar te maken tegen de verwerking van uw gegevens
• uw gegevens op te vragen in een leesbaar bestand om zo deze gegevens over te dragen naar een andere instantie (recht op gegevensoverdraagbaarheid)

a. Recht op intrekken toestemming

U heeft steeds het recht om uw toestemming voor de verwerking van uw gegevens in te trekken, indien de rechtmatigheid van de verwerking is gebaseerd op uw toestemming. De gegevens verwerkt in de periode waarin u uw toestemming heeft verleend, blijven rechtmatig verwerkt.

b. Recht op indienen klachten bij toezichthoudende autoriteit

Als u het niet eens bent met de verwerking van uw gegevens, of u hebt inbreuken vastgesteld, kunt u zich wenden richten tot een bevoegde toezichthoudende autoriteit. Voor een Vlaamse instantie is dat:

Vlaamse Toezichtcommissie
Koning Albert II-laan 15, 1210 Brussel
Tel +32 (0)2 553 50 47
overheid.vlaanderen.be/vlaamse-toezichtcommissie
contact@toezichtcommissie.be

8. Rechtsgrond voor de verwerking van uw gegevens

De GDPR bepaalt dat er verschillende rechtsgronden zijn op basis waarvan uw persoonsgegevens mogen verwerkt worden. De gemeentelijke / OCMW-doeleinden zijn voornamelijk verankerd in wetgeving. Denk maar aan:
• het bijhouden van het bevolkingsregister,
• uitleveren rijbewijzen, verlenen van vergunningen,
• verlenen van subsidies,
• innen van retributies, GAS-boetes,
• Uitkeren leefloon
• Maaltijdvoorziening
• Sociale huurwoning
• …

Indien het bestuur op basis van wetgeving uw gegevens verwerkt is er geen toestemming nodig. U wordt op het moment van het verwerken (inzamelen) van uw gegevens hierover ingelicht. Ook in uitvoering van contracten, het vrijwaren van uw vitaal belang of het algemeen belang is het niet nodig om uw toestemming te geven.

Indien uw expliciete toestemming nodig is om een verwerking uit te voeren zal deze aan u gevraagd worden. Dienstverlening van de gemeente en het OCMW die bijvoorbeeld niet verankerd is in wetgeving kan zijn:
• Zaalverhuur,
• Verkoop tickets voor het cultuurcentrum,
• Beheer inschrijvingen voor sportkampen,
• Opname in het woonzorgcentrum,
• Aanmelden voor thuiszorgdiensten,
• Inschrijven in een elektronische nieuwsbrief,
• …

Bij elke verwerking zal door middel van een actieve handeling van u, uw toestemming gevraagd worden. Op de formulieren van de website zal u actief moeten aanvinken dat u akkoord gaat met de aangeboden verwerkingen. Op papieren formulieren is eveneens voorzien dat u actief “aanvinkt” akkoord te gaan met de verwerkingen.

Een overzicht van de verschillende verwerkingen met de daarbij horende rechtsgronden houdt het bestuur bij in haar register van verwerkingsactiviteiten (verplicht door GDPR art. 30). U kan dit op eenvoudig verzoek inkijken.

9. Cookies op de website

Om deze website goed te laten werken, moeten we soms kleine bestanden op je computer zetten, zogenaamde cookies.

a. Wat zijn cookies

Alle cookies op deze website zijn volledig anoniem, er worden dus geen persoonlijke gegevens bijgehouden of doorgestuurd naar derde partijen.

b. Welke cookies worden op deze website gebruikt?


1. Functionele cookies

  • has_js: afkomstig van Drupal. Houdt bij of jouw browser Javascript ondersteunt.
  • JSESSIONID: zorgt er via New Relic voor dat de website snel is in gebruik.


2. Analyse cookies
Deze cookies registreren welke pagina’s bezocht worden en waar wel of niet op geklikt wordt. Op die manier is het voor ons mogelijk om de website te verbeteren.

  • _ga, _gat en _gid: voor Google Analytics waarmee we bezoekersgegevens kunnen opvolgen.
    Hierbij is het IP-adres van een bezoeker anoniem.

c. Hoe kun je cookies wissen?

Je kunt alle cookies op je computer wissen en je kunt je browser zo instellen dat cookies geblokkeerd worden.
Controleer hiervoor de instellingen van je browser.
Dit betekent wel dat je daarna je voorkeuren bij ieder bezoek opnieuw moet instellen.

Deze privacyverklaring is opgemaakt door VERA A.P.B.