Weekendverblijven

Omgeving

Wat?

Een weekendverblijf is een hoofdzakelijk vergunde constructie, al dan niet verplaatsbaar, die op basis van de stedenbouwkundige voorschriften niet voor permanente bewoning kan bestemd worden en die aan alle volgende voorwaarden voldoet:

  • Het verblijf heeft een maximaal bouwvolume van 300 m³.
  • Het verblijf is niet gelegen in een natuurgebied met wetenschappelijke waarde of natuurreservaat dat als zodanig is aangewezen op een plan van aanleg of een ruimtelijk uitvoeringsplan.
  • De woning moet voldoen aan de elementaire veiligheids-, gezondheids- en woonkwaliteitsvereisten zoals voorzien in de Vlaamse Codex Wonen.

Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan (PRUP)

De problematiek van het permanent wonen is al enkele jaren oud. Gezien de schaal en omvang van de problematiek in de provincie Vlaams Brabant, zijn in het provinciaal ruimtelijk structuurplan (PRUP) de nodige engagementen opgenomen om die problematiek gebiedsgericht te gaan bekijken en hiervoor de nodige ruimtelijke uitvoeringsplannen op te maken.

Meer informatie

Tijdelijk permanent woonrecht in een weekendverblijf?

Wanneer hebben bewoners het recht om permanent te wonen in een weekendverblijf?

  1. Wanneer het wijzigingsdecreet vóór de ruimtelijke uitvoeringsplannen inwerking treedt, krijgen de permanente bewoners van weekendverblijven een tijdelijk woonrecht tot het moment dat de ruimtelijke uitvoeringsplannen in werking treden.
  2. Wanneer de ruimtelijke uitvoeringsplannen inwerking treden vóór het wijzigingsdecreet en die geen oplossing bieden voor permanente bewoners, geldt het aanvullende woonrecht vanaf de dag van de inwerkingtreding tot en met 31 december 2029.
  3. Het woonrecht (tijdelijk en aanvullend) geeft de permanente bewoners en hun gezinsleden het recht om het weekendverblijf permanent te bewonen gedurende de periode waarbinnen het woonrecht geldt (ten laatste tot 31 december 2029). De bewoners dienen echter op de vooravond van de inwerkingtreding van het decreet (31 augustus 2009) sinds ten minste een jaar het weekendverblijf permanent te bewonen. Gedurende dit woonrecht kan het loutere gebruik als permanent verblijf geen aanleiding geven tot het opleggen van een herstelmaatregel of een straf.
  4. Na 31 december 2029 verstrijkt het woonrecht en heeft de burgemeester van de betrokken gemeente het recht een woonverbod uit te spreken ten aanzien van weekendverblijven die niet gelegen zijn in gebieden waarin verblijfsrecreatie is toegelaten.

Bovendien is het woonrecht persoonsgebonden en niet overdraagbaar. Als de begunstigde van het woonrecht overlijdt, vervalt bijgevolg het woonrecht.

Wanneer een afspraak maken?

Ben je bewoner of eigenaar van een weekendverblijf en zit je met vragen over de vergunningsstatus of de toekomst van huis of perceel? Dan kun je een afspraak maken bij de dienst Omgeving via de link boven- of onderaan deze pagina. Indien je je in het kader van herhuisvesting wenst in te schrijven voor een sociale woning kun je het WoonEnergieloket contacteren.

Meebrengen?

  • Beschrijf zo goed mogelijk je vraag bij het maken van de afspraak.
  • Optioneel kun je foto’s, informatie en plannen meenemen van de woning.