Verkavelen of splitsen

Omgeving

Wil je een grond (al dan niet bebouwd) splitsen in minstens twee loten om minstens een van de onbebouwde loten te vervreemden (verkopen of verhuren voor meer dan negen jaar of toekennen van een ander zakelijk pacht) als bouwgrond? Dan heb je een omgevingsvergunning voor het verkavelen van gronden nodig.

In andere gevallen volstaat het een kavel af te splitsen via de notaris.

Verkavelen of splitsen?

Een stuk grond kan verdeeld worden in kleinere kavels. Hiervoor zijn er twee instrumenten:

Verkaveling

Voor het splitsen van een grond om minstens een van die onbebouwde loten te verkopen als bouwgrond is een omgevingsvergunning voor het verkavelen van gronden nodig.

De vergunning is vereist voor:

 • Een nieuwe verkaveling van gronden.
 • Het bijstellen van bestaande verkavelingen: wil je de voorschriften van een verkaveling wijzigen? Of wil je een verkaveling wijzigen of opheffen?

Let wel: een verkaveling ouder dan vijftien jaar is geen weigeringsgrond. Daarvan kun je afwijken volgens de algemene normen die gelden binnen de gemeente.

Splitsing

In het andere geval volstaat het een perceel af te splitsen via de notaris (met advies van de gemeente). Een splitsing geeft geen garantie over de bebouwbaarheid van dit perceel. Die mogelijkheid kan eventueel verkregen worden met een stedenbouwkundig attest. Let op: een stedenbouwkundig attest is nog geen vergunning om te mogen bouwen. Voor vergunningsplichtige werken blijft een omgevingsvergunning vereist.

Hoe verloopt een splitsing?
 1. De notaris stuurt twintig dagen voor de datum van de openbare verkoping of het verlijden van de akte van het perceel in kwestie bij aangetekende brief diverse documenten op naar het college van burgemeester en schepenen van de gemeente waarin het onroerend goed is gelegen:
  1. het plan van verdeling
  2. een attest waarin de aard van de akte en de in de akte te vermelden bestemming van de kavels nader wordt aangegeven
 2. Het college van burgemeester en schepenen kan vervolgens deze termijn van twintig dagen benutten om het plan te bekijken en eventuele opmerkingen te maken.
  Deze opmerkingen zullen er dus niet toe leiden dat de splitsing niet kan doorgaan. De opmerkingen kunnen wel interessant zijn, omdat ze dikwijls meegeven welke toekomstige uitbreidingen niet meer vergund zullen kunnen worden.
 3. Voornoemde opmerkingen moeten vervolgens in de akte worden vermeld, samen met:
  1. de vermelding dat voor de verdeling geen omgevingsvergunning werd afgegeven
  2. de vermelding dat er geen zekerheid is wat betreft de mogelijkheid om op het goed te bouwen of daarop enig gebouw op te richten dat voor bewoning kan worden gebruikt
  3. de verwijzing naar het art. 4.2.1. van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening

Bijstellen verkaveling

Wil je de voorschriften van een verkaveling wijzigen? Dan vraag je een bijstelling van de verkaveling aan. Maak een afspraak met de dienst Omgeving om na te gaan of je voorstel in aanmerking komt.