Gemeente verstrengt verordening ‘wonen-in-meervoud’

Meergezinswoningen in Wezemaal-Centrum.

Het gemeentebestuur wil haar dorpskernen vernieuwen en extra winkels aantrekken. Tegelijk wil het de eigenheid en leefbaarheid van de gemeente behouden. In het gemeentelijke Woonzoneringsplan is daarom een duidelijke visie opgenomen voor een kwalitatieve verdichting van de dorpskernen en het behoud van de groene, open ruimte rondom de dorpscentra.

Het gemeentebestuur van Rotselaar wil haar dorpskernen versterken en kwalitatief vernieuwen. Zo komt ze tegemoet aan de noden van de inwoners en zorgt ze ervoor dat jonge gezinnen, alleenstaanden en senioren in de eigen gemeente kunnen blijven wonen.

Verordening aangepast en verstrengd

De nieuwe verordening 'wonen-in-meervoud' bepaalt het woonbeleid in de gemeente en legt regels op voor de inplanting en bouwhoogte voor meergezinswoningen.

De plaatsen waar nog meergezinswoningen mogen komen, wordt sterk teruggeschroefd. Nieuwe projecten kunnen enkel nog in de echte dorpsharten komen. Bovendien zijn er meer en strengere regels en moet de buurt betrokken worden bij de totstandkoming van het project” aldus de burgemeester.

Nieuwe woonprojecten moeten goed passen in de omgeving en worden streng geselecteerd op kwaliteit. Het project moet voldoende comfort bieden aan de bewoners en duurzaam zijn, met een lage milieu-impact. De zones waar meergezinswoningen kunnen worden gerealiseerd, worden in de nieuwe verordening beperkt tot de echte dorpsharten van Rotselaar, Wezemaal en Werchter. Rondom de dorpscentra zullen de groene buitengebieden behouden blijven.

Geen vierde bouwlaag in Werchter

De dorpse eigenheid van Werchter onderscheidt zich als landelijk: hier is geen vierde bouwlaag meer mogelijk. In Werchter zijn op percelen kleiner dan 5 are ook geen meergezinswoningen meer toegelaten. Vanaf 6 wooneenheden is er minstens een perceel van 15 are nodig om voldoende groenruimte te voorzien. In Werchter moeten ook minstens 25% van de wooneenheden als gewone grondgebonden woning worden voorzien. Als in het project minstens 50% als handel of horeca wordt voorzien, kan van dit aandeel uitzonderlijk worden afgeweken.

Rotselaar en Wezemaal hebben hoogdynamische en goed ontsloten dorpscentra. Hier kan een vierde bouwlaag enkel nog op voorwaarde dat er in het project ook ruimte voor winkels of diensten wordt gerealiseerd.

Handel en diensten

Verdichten in de kernen heeft een belangrijk bijkomend voordeel: het trekt handel en diensten aan. Ondernemers kijken naar het marktpotentieel en een hogere densiteit maakt het aantrekkelijker voor handelaars om er zich te vestigen. Voor de bewoners zijn de verplaatsingen makkelijker te voet of met de fiets te doen: een win-win voor ondernemers, inwoners en het klimaat.

Nieuwe woonprojecten van een grotere omvang worden verplicht om groene ontmoetingsruimtes te voorzien die publiek toegankelijk zijn voor de buurt. Daarnaast legt de gemeente ook op om nieuwe trage wegen te creëren die de doorgang voor fietsers en voetgangers verbeteren.

Extra aandacht voor parking

Ook het parkeerbeleid wordt strenger ingevuld: ondergrondse garages moeten goed bereikbaar zijn met een zachte hellingsgraad en vrije parkeerplaatsen dienen beschikbaar te zijn voor bezoekers, zodat het openbaar domein niet wordt ingenomen. Parkeerplaatsen moeten gemakkelijk toegankelijk zijn. Ze mogen niet achter elkaar worden voorzien en het gebruik van autoliften is verboden om het gebruik van de ondergrondse parkeerplaatsen maximaal te stimuleren.

Betrokkenheid van de buurt

Bij de uitwerking van nieuwe kernversterkende projecten zal de buurt in de toekomst nog beter worden betrokken. Nog voor de omgevingsaanvraag wordt ingediend, is de projectontwikkelaar verplicht om een uitgebreid participatietraject aan te gaan met de buurt. Dit gebeurt zowel met een buurtinformatiemoment als met een schriftelijke procedure. De insteken van de bewoners zijn een meerwaarde omdat ze hun buurt het beste kennen en het draagvlak versterken. Dit participatietraject staat los van het openbaar onderzoek waar buurtbewoners ook nog steeds de kans krijgen om mogelijke bezwaren formeel door te geven.

Meerwaarde creëren

Tot slot streeft de gemeente ernaar dat elk nieuw woonproject een maatschappelijke meerwaarde creëert, bovenop de economische waarde. Het kan gaan om een handelsruimte, betaalbaar wonen, een gemeenschapsruimte of initiatieven in functie van de mobiliteit, duurzaamheid of herwaardering van bouwkundig erfgoed. Op die manier biedt elk nieuw project een rechtstreeks voordeel waar de hele buurt van kan genieten. Zo niet betaalt de ontwikkelaar een belasting per woongelegenheid. Die maatschappelijke meerwaarde is een sterke hefboom om onze toekomstdoelen te realiseren en de dorpskernen klaar te maken voor morgen.

Verordening 'wonen-in-meervoud'