Adoptie

Burgerlijke Stand

In België bestaan er twee soorten adopties: de gewone adoptie en de volle adoptie.

  • Bij gewone adoptie blijft de band met de oorspronkelijke ouders bestaan. Er is enkel een band tussen het kind en de adoptant(en).
  • Bij volle adoptie wordt de band met de oorspronkelijke familie opgeheven. De volle adoptie verleent aan het kind en aan zijn afstammelingen hetzelfde statuut en dezelfde rechten en verplichtingen als zij zouden hebben indien het kind geboren was uit de adoptant(en).

De griffier van de rechtbank stuurt het vonnis van adoptie via elektronische weg naar de dienst Burgerlijke Stand, die een akte van adoptie opmaakt. Je ontvangt per brief de bevestiging dat de adoptieakte werd opgemaakt.

Voor meer informatie over de voorwaarden en de te volgen procedure in België en in het buitenland moet je je voor de Vlaamse Gemeenschap wenden tot het Vlaams Centrum voor Adoptie (VCA), dat instaat voor elke adoptie van een kind door adoptieouders wonend in Vlaanderen.

Afschrift adoptieakte

Je kunt je adoptieakte online vinden via Just on web. Of aanvragen via het e-loket:

Afschrift akte adoptie aanvragen